ای دوست قبولم کن و جانم بستان
مستم کن وز هر دو جهانم بستان
....

ادامه ی شعر در لینک " ادامه مطلب "