روز مولود کعبه،حضرت امیرالمومنین مبارک

پدر جان برای تمام زحماتت از ته دل ازت ممنونم