دانشمندان علوم تغذیه اعلام كردند تغییرات آب و هوا تأثیر مستقیمی بر چاقی دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از هلث دی ؛ دانشمندان علوم تغذیه در مجمع سالانه(AAAS) بهداشت تغذیه آمریكا اعلام كردند، فراینده چاقی با تغییرات آب و هوا و حتی ناحیه‌ای فرایند چاقی در برخی از جوامع بیشتر به چشم می‌خورد.

بنابراین گزارش، پرفسور فیلیپ جیمز دراین مجمع اعلام كرد،‌ مبارزه با چاقی عزم جدی را می‌طلبد همچنین استفاده كردن از غذاهای بهداشتی و استاندارد شده در این فرایند بسیار مهم است.

همچنین در قرن حاضر مشكل چاقی به صورت اپیدمی در حال رشد است، كه با توسعه اختصاصی وضعیت تغیر می‌كند.

این محققان خواستار رسیدگی به وضع بهداشت و تغذیه و فعالیت فیزیكی كودكان شدند تا این مسئله از ابتدای كودكی مورد توجه قرار گیرد استفاده از غذا و نوشیدنیهای استاندارد شده نیز یكی از راههای مهار این اپیدمی برشمرده شد