هموطن-رانندگی می‌تواند برای برخی از سالمندان با توجه نزول کارکرد جسمی و روانی آنها به عملی خطرناک بدل شود.
برخی از نشانه‌های هشداردهنده‌ای که نشان می‌دهد پشت فرمان نشستن برای یک فرد سالمند ممکن است دیگر ایمن نباشد، اینها هستند:
مشکلات حافظه، مانند فراموش کردن مقصد یا مسیر.

اشکال در تمرکز.
اشکال بینایی به طور کلی، یا تحت شرایط خاص.
اشکال در شنوایی.
آرتریت (التهاب مفاصل)، به خصوص هنگامی که دست‌ها و انگشتان را مبتلا کرده باشد.